24 समयसार 38-39 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

09 समयसार 13 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

25 समयसार 40 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

08 समयसार 11-12 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

26 समयसार 41 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

10 समयसार 14 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

27 समयसार 42-43 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

11 समयसार 15 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

28 समयसार 44-45 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

13 समयसार 17 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन