20 समयसार 31-32-33 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

03 समयसार 03 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

19 समयसार 28-29-30 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

06 समयसार 07-08 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

21 समयसार 34 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

05 समयसार 05-06 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

22 समयसार 35 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

04 समयसार 04 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

23 समयसार 37 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

07 समयसार 09-10 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन