48 समयसार 86-88 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

35 समयसार 68-71 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

50 समयसार 89-92 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

34 समयसार 66-67 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

51 समयसार 93-94 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

36 समयसार 72-73 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

52 समयसार 95-96 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

38 समयसार 76-77 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

53 समयसार 97-99 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

37 समयसार 74-75 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन