44 समयसार 80-81 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

60 समयसार 120 -122 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

45 समयसार 82 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

46 समयसार 83 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

47 समयसार 84-85 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

49 समयसार 86-88 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

48 समयसार 86-88 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

01 समयसार 01 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

17 समयसार 24 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

02 समयसार 02 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन