34 प्रमेयरत्नमालाClass33!s

50 प्रमेयरत्नमालाClass47!s

35 प्रमेयरत्नमालाClass35!s

51 प्रमेयरत्नमालाClass48!s

36 प्रमेयरत्नमालाClass35!s

52 प्रमेयरत्नमालाClass49!s

37 प्रमेयरत्नमालाClass36!s

53 प्रमेयरत्नमालाClass50!s

39 प्रमेयरत्नमालाClass38!s

54 प्रमेयरत्नमालाClass51!s