38 प्रमेयरत्नमालाClass37!s

55 प्रमेयरत्नमालाClass52!s

41 प्रमेयरत्नमालाClass 40!s

40 प्रमेयरत्नमालाClass39!s

42 प्रमेयरत्नमालाClass41!s

43 प्रमेयरत्नमालाClass42!s

44 प्रमेयरत्नमालाClass43!s

45 प्रमेयरत्नमालाClass43BRem&44A!s

46 प्रमेयरत्नमालाClass44B!s

47 प्रमेयरत्नमालाClass45!s