2003-08-10 प्रवचन [अमरकंटक]

2003-02-14 प्रवचन विद्यासागर जी

2003-08-12 [रक्षाबंधन] [अमरकंटक] प्रवचन 1

2003-02-20 प्रवचन विद्यासागर जी

2003-08-12 [रक्षाबंधन] [अमरकंटक] प्रवचन 2

2003-03-02 प्रवचन विद्यासागर जी1

2003-09-03 प्रवचन 1 [अमरकंटक]

2003-03-03 प्रवचन 1 विद्यासागर जी

2003-08-15 [तितंत्रता वििस] प्रवचन

2003-03-02 प्रवचन विद्यासागर जी2