1997-08-31 नेमावर आचार्य श्री विद्यासागर जी

1997-05-09 जैसी करनी आचार्य श्री विद्यासागर

1997-09-03 नेमावर आचार्य श्री विद्यासागर जी

1997-05-24 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

1997-09-06 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

1997-05-15 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

1997-06-05 ज्ञानसागर जी िीक्षा वििस प्रवचन

1997-06-06 िीक्षा प्रवचन आचार्य श्री विद्याà

1997-06-10 िांवतसागर जी समावध वििस प्रवचन

1997-06-13 नेमावर आचार्य श्री विद्यासागर जी