1977-00-16 Samayasar 1.

1977-00-16 Samayasar 2.

1977-12-02 Patera Part 1

1977-12-02 dhavala pravachan part 1

1977-12-02 dhavala pravachan part2

1977-12-02 Patera Part 2