7पंचकल्याण महोत्सि कटंगी – 8 अप्रेल 2016

8पंचकल्याण महोत्सि कटंगी – 8 अप्रेल 2016

9पंचकल्याण महोत्सि कटंगी – 8 अप्रेल 2016

3पंचकल्याण महोत्सि कटंगी – (तप कल्याण )

4पंचकल्याण महोत्सि कटंगी – (तप कल्याण )

5पंचकल्याण महोत्सि कटंगी (जन्म कल्याण )

6पंचकल्याण महोत्सि कटंगी – (गभ)य

1पंचकल्याण महोत्सि कटंगी – 5 अप्रेल 2016

2पंचकल्याण महोत्सि कटंगी – 6 अप्रेल 2016

10पंचकल्याण महोत्सि कटंगी – 9 अप्रेल 2016