उत्तम मार्दव धर्म

उत्तम शौच धर्म

उत्तम सत्य धर्म

उत्तम तप धर्म

उत्तम आकिञ्यन धर्म

उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म