उत्तम क्षमा धर्म

उत्तम मार्दव धर्म

उत्तम सत्य धर्म

उत्तम संयम धर्म

उत्तम तप धर्म

उत्तम त्याग धर्म