उत्तम तप धर्म

उत्तम त्याग धर्म

उत्तम आकिञ्यन धर्म

उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म

उत्तम सत्य धर्म

उत्तम संयम धर्म

उत्तम क्षमा धर्म

उत्तम मार्दव धर्म

उत्तम आर्जव धर्म

उत्तम शौच धर्म