तत्वार्थ सूत्र अध्याय 1 (रामटेक 4 सितंबर 2008)

तत्वार्थ सूत्र अध्याय 4 (रामटेक 7 सितंबर 2008)

तत्वार्थ सूत्र अध्याय 3 (रामटेक 6 सितंबर 2008)

तत्वार्थ सूत्र अध्याय 2 (रामटेक 5 सितंबर 2008)

तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6 (रामटेक 9 सितंबर 2008)

तत्वार्थ सूत्र अध्याय 5 (रामटेक 8 सितंबर 2008)

तत्वार्थ सूत्र अध्याय 8 (रामटेक 11 सितंबर 2008)

तत्वार्थ सूत्र अध्याय 7 (रामटेक 10 सितंबर 2008)

तत्वार्थ सूत्र अध्याय 9 (रामटेक12 सितंबर 2008)

तत्वार्थ सूत्र अध्याय 9 (रामटेक 12 सितंबर 2008)