तत्वार्थ सूत्र 5 (अमरकंटक 3-9-03)

तत्वार्थ सूत्र 7 (अमरकंटक 6-9-03)

तत्वार्थ सूत्र 7 (अमरकंटक 7-9-03)

तत्वार्थ सूत्र 7(अमरकंटक 6-9-03)

तत्वार्थ सूत्र 8 (अमरकंटक 7-9-03)

तत्वार्थ सूत्र 9 (अमरकंटक 8-9-03)

तत्वार्थ सूत्र अध्याय 9 (अमरकंटक 8-9-03)

तत्वार्थ सूत्र 8 (अमरकंटक 7-9-03)

तत्वार्थ सूत्र 4 (अमरकंटक 4-9-03)

तत्वार्थ सूत्र (अमरकंटक 1-9-03 A