तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6 (रामटेक)

तत्वार्थ सूत्र अध्याय 8 (रामटेक 1993)

तत्वार्थ सूत्र अध्याय 7 (रामटेक 1994)

तत्वार्थ सूत्र अध्याय 10 (रामटेक 1994)

तत्वार्थ सूत्र अध्याय 10 (रामटेक 1993)

तत्वार्थ सूत्र अध्याय 5 (रामटेक)

तत्वार्थ सूत्र अध्याय 4 (रामटेक)

तत्वार्थ सूत्र अध्याय 3 (रामटेक)