84पंचास्तिकाय गाथा 29.10.83

85पंचास्तिकाय गाथा 29-30.10.83.

85पंचास्तिकाय गाथा 30.10.83

85पंचास्तिकाय गाथा 29-30.10.83

86 पंचास्तिकाय गाथा 30.10.83

87पंचास्तिकाय गाथा 31.10.83

237पंचास्तिकाय गाथा 5.11.91

75 पंचास्तिकाय गाथा163-164

236पंचास्तिकाय गाथा 29-30.10.83

76 पंचास्तिकाय गाथा -165-167 D.23-11-91