87पंचास्तिकाय गाथा 31.10.83

237पंचास्तिकाय गाथा 5.11.91

75 पंचास्तिकाय गाथा163-164

236पंचास्तिकाय गाथा 29-30.10.83

76 पंचास्तिकाय गाथा -165-167 D.23-11-91

238पंचास्तिकाय गाथा 17.11.91

77 पंचास्तिकाय गाथा -168-170 D.24-11-83

239पंचास्तिकाय गाथा 21.10.83

79पंचास्तिकाय गाथा 24-25.10.83

240पंचास्तिकाय गाथा 12.10.83