76.आत्मानुशासन 12.14.15-11-05 गाथा 251.261- 263.264-269