70 तत्त्वार्थ राजवार्तिक A3.S5-6.VAARTIK1-7P166-168.D.21-11-