68 तत्त्वार्थ राजवार्तिक A3.S3.VAARTIK2.1-2P163-164.D.20-11-