36 तत्त्वार्थ राजवार्तिक A1.S19-20.VAARTIK3.1-2P.69-70.D.30-