1992-07-13 246 AcharyaShri 28.6.92 Charturmas Sthapana