1980-10-08 229 PRAVACHANASAAR muktagiri pravchan 8-10- 80[2]