193 तत्त्वार्थ राजवार्तिक A6.S9.VAARTIK.1-15P-515-517.D.3-8-