190 समयसार गाथा 272-273-K-60 गोम्मटवगरर 12-10-01.MP3