190 तत्त्वार्थ राजवार्तिक A6.S5-6.VAARTIK.1-5P-510-512.D.31-