189 समयसार गाथा 269-271-K-60 गोम्मटवगरर 11-10-01.MP3