188 समयसार गाथा 266-268-K-58 गोम्मटवगरर 10-10-01.MP3