188 तत्त्वार्थ राजवार्तिक A6.S3-5.VAARTIK.1-6P-507-509.D.29-