184 तत्त्वार्थ राजवार्तिक A5.S38-40 VAARTIK1-2 P-500-502.D.7