182 समयसार गाथा 252-256-K-55 गोम्मटवगरर q 03-10-01