170 समयसार गाथा 239-242-K-40-46- गोम्मटवगरर 11-09-01