166 तत्त्वार्थ राजवार्तिक A5.S22VAARTIK15-16 P479-480.D.1-7-