164 समयसार गाथा 225      41_12_9_2 गोम्मटवगरर .MP3