164 तत्त्वार्थ राजवार्तिक A5.S19VAARTIK30-36 P472-473.D.29-6