163 तत्त्वार्थ राजवार्तिक A5.S19VAARTIK23-29 P471-472.D.28-6