157 समयसार गाथा 211teeka213 गोम्मटवगरर 35 04-09-01