157 तत्त्वार्थ राजवार्तिक A5.S17 VAARTIK34-41 P465-466.D.22-