154 तत्त्वार्थ राजवार्तिक A5.S17 VAARTIK24-29 P463-464.D.20-