144 तत्त्वार्थ राजवार्तिक A5.S8 VAARTIK.9-17 P450-451.D.9-6-